Algemene Voorwaarden

Als u zich registreert, gaat u accoord met de onderstaande voorwaarden. Annuleringsvoorwaarden Tot één (1) maand voor de aanvang van het symposium kunt u kosteloos annuleren. Als u na één (1) maand voorafgaand aan het symposium annuleert dan bent u als annuleringskosten 20 % van het volledige factuurbedrag verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vervanging door een collega is kosteloos toegestaan.

Auteursrecht
Op het symposium kriigt u een USB-stick uitgereikt. De op deze USB-stick vastgelegde informatie, alsmede de overige op het symposium verstrekte documentatie, is het auteursrechtelijk eigendom van Planboard en/of de individuele auteurs. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) is het niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze te verveelvoudigen of te verspreiden.

Disclaimer
De informatie op de uitgereikte USB-stick wordt aangeboden op ‘As Is-basis’, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.